Voorwaarden

Art. 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

New Balanz: Aswintha van Beek, handelend onder de naam New Balanz gevestigd en praktijk houdende op De Eilanden 7 te Nuenen, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent.
Cliënt: degene die van New Balanz consult afneemt, degene aan wie New Balanz advies geeft.
Opdracht: opdracht van cliënt aan New Balanz tot het verlenen van advies omtrent gewichtsbeheersing.
Consult: afspraak tussen cliënt en New Balanz op overeengekomen datum, tijd, locatie en duur.
Arts: huisarts of specialist door wie cliënt naar New Balanz is verwezen.
Praktijkadres: locatie waarop de praktijk van New Balanz wordt uitgeoefend.

Art. 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst waarop New Balanz deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en alle overige verbintenissen tussen New Balanz en cliënt die daaruit voortvloeien, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Art. 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van New Balanz zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Art. 4 Opdracht
1. Een overeenkomst komt tot stand door het verlenen van een opdracht door cliënt aan New Balanz en de aanvaarding daarvan door New Balanz, dan wel op het moment dat New Balanz feitelijk een aanvang neemt met het uitvoeren van een door cliënt verleende opdracht.

2. De rechten van cliënt uit hoofde van een overeenkomst zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Art. 5 Uitvoering
1. New Balanz voert de opdracht uit op het praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

2. New Balanz voert de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit, voor het door cliënt gespecificeerde doel.

3. De aanvaarde opdracht bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op door cliënt verstrekte gegevens. De aanvaarde opdracht leidt niet tot een resultaatsverbintenis.

4. New Balanz is gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. New Balanz zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf met de cliënt overleggen.

Art. 6 Vergoedingen
1. Partijen zullen bij het verstrekken van een opdracht de (hoogte van de) vergoedingen bepalen die cliënt aan New Balanz verschuldigd is. Bij gebreke van dergelijke bepaling, gelden de door New Balanz gebruikelijk gehanteerde (hoogten van) vergoedingen.

2. Overeengekomen vergoedingen zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. New Balanz is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na aanvaarding van de opdracht. Indien New Balanz een dergelijke prijsstijging doorvoert, is cliënt bevoegd op die grond de overeenkomst te ontbinden.

Art. 7 Betaling
1. Alle door cliënt verschuldigde vergoedingen, dienen uiterlijk voorafgaand aan de dienstverlening of uitvoering van de opdracht door cliënt voldaan te zijn, tenzij door New Balanz en cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkende betalingsvoorwaarden overeengekomen zijn. Betaling kan plaatsvinden á contant of op de bankrekening van New Balanz. Restitutie van betaling is niet mogelijk.

2. Cliënt krijgt te allen tijde een factuur voor de door hem / haar verschuldigde vergoedingen. Voorzover een factuur uit hoofde van het voorgaande lid niet reeds is voldaan, dient betaling plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, zonder aftrek, korting of schuldverrekening.

3. De verschuldigdheid van vergoedingen door cliënt, is niet afhankelijk van de uitkomst van de dienstverlening of verleende opdracht.

4. Indien New Balanz een verschuldigde vergoeding niet tijdig heeft ontvangen, is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. New Balanz is in dat geval gerechtigd de overeengekomen dienstverlening dan wel opdracht niet uit te voeren, zonder dat hierdoor enig recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat voor cliënt. Cliënt is voorts wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de vergoeding opeisbaar is.

5. New Balanz zal een in verzuim verkerende cliënt schriftelijk herinneren aan diens betalingsverplichting. Hierbij zal cliënt een termijn worden gegund van 14 kalenderdagen om alsnog aan zijn / haar betalingsverplichting te voldoen. Indien cliënt hieraan geen gehoor geeft zal New Balanz incassokosten in rekening brengen bij cliënt.

Art. 8 Verhindering
1. Ingeval cliënt verhinderd is gebruik te maken van een consult op het afgesproken tijdstip, kan cliënt het uitvoeringstijdstip tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van het consult (kosteloos) wijzigen. Het uitvoeringstijdstip van een consult kan niet meer worden gewijzigd, indien aanvang van het consult binnen 24 uur plaatsvindt. Indien het consult plaatsvindt op een dag volgend op een zondag of op één of meer nationaal erkende feestdagen, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

2. Indien cliënt geen gebruik maakt van een consult, terwijl hij / zij evenmin het uitvoeringstijdstip (tijdig) heeft gewijzigd, is New Balanz gerechtigd om de overeengekomen vergoeding voor het consult aan cliënt in rekening te brengen. New Balanz stuurt in dat geval een factuur naar het huisadres van cliënt.

2. New Balanz heeft het recht het uitvoeringstijdstip van een consult te wijzigen indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen door ziekte, door omstandigheden welke buiten haar invloedsfeer liggen of door omstandigheden waarvan zij bij het aanvaarden van de opdracht niet op de hoogte was / kon zijn. Indien nakoming op enig moment blijvend onmogelijk wordt, hebben beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Art. 9 Informatieverstrekking
1. New Balanz kan cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. Gegevens van cliënt worden niet aan derden verstrekt zonder de uitdrukkelijke toestemming van cliënt. In geval van een formele verwijzing houdt New Balanz de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van cliënt worden in dit geval slechts verstrekt aan derden indien en voorzover cliënt danwel de behandelend arts hiertoe toestemming geeft. Alle gegevens worden door New Balanz zorgvuldig bijgehouden in een dossier. Cliënt kan het eigen dossier te allen tijde zelf inzien.

Art. 10 Intellectuele eigendom
1. New Balanz behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die New Balanz toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door New Balanz verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, plannen, overeenkomsten, documenten, afbeeldingen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, de hierop betrekking hebbende informatie en know how enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door hem / haar zonder voorafgaande toestemming van New Balanz worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Art. 11 Ontbinding
1. New Balanz is, indien cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of schuldsanering van cliënt, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. New Balanz kan alsdan onmiddellijke voldoening vorderen van hetgeen haar toekomt.

Art. 12 Aansprakelijkheid
1. New Balanz sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door cliënt van door New Balanz verstrekte adviezen, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van New Balanz.

2. New Balanz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals bijvoorbeeld derving van inkomsten, bedrijfsschade, stagnatiekosten etc door welke oorzaak ook ontstaan.

3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is New Balanz nimmer aansprakelijk.

4. New Balanz staat niet in voor de juistheid van de door cliënt aan New Balanz verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van door cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt, danwel onbekende en/ of verzwegen gezondheidsaspecten van cliënt.

5. Indien New Balanz aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van New Balanz beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de dienstverlening, althans tot dat gedeelte van de dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van New Balanz.

6. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van New Balanz beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheid-verzekering aanspraak bestaat.

 

Art. 13 Toepasselijk recht / geschillen

1. Alle overeenkomsten tussen New Balanz en cliënt worden beheerst door het Nederlandse recht.

2. De rechter in de vestigingsplaats van New Balanz is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft New Balanz het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Open chat
Chat met ons via WhatsApp
Hi, stel nu je vraag aan Newbalanz via Whatsapp!